د لوړ دقیق الیاژ

  • د لوړ دقیق الیاژ

    د لوړې تودوخې الیاژ کیمیاوي ترکیب درجه C Si Mn SP Cr Ni Mo Cu Fe Al Co Ti له 1J50 0.03 0.15~0.3 0.3~0.6 0.02 0.02 - 49.5~50.5 - ≉0.30~ ≤0.9.0.5 - 0.6-1.1 0.02 0.02 - 78.5~80.5 3.8~4.1 ≤0.2 اساس — — 3J53 0.05 0.8 0.8 0.02 0.02 5.2~5.8 41.5~43 0.720 — 0.720 .7 4J29 0.03 0.3 0.5 0.02 0.02 ...